แบบรายงานระดับคณะ
CUPT-QMS ปี 2562


สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
โดย รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ 


Clear LOs

สร้าง LOs

OBE

AUN v.4

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้