File NameDate ModifyStatus
00- เอกสารเว็ปไซต์สำนักงาน
Type : Folder
25/7/2559 15:31:39
01- โครงการ / อบรม / สัมมนา / บรรยายพิเศษ
Type : Folder
6/2/2558 16:18:18
02- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
Type : Folder
9/2/2558 16:23:50
03- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
Type : Folder
18/3/2559 10:51:45
04- template SAR หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
Type : Folder
12/6/2558 10:04:30
05- template SAR หน่วยงานสายสนับสนุน
Type : Folder
12/6/2558 10:04:13
06- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
Type : Folder
12/6/2558 10:03:54
07- คำสั่ง/ประกาศ
Type : Folder
28/4/2559 15:00:31
08- เอกสารการประเมิน (สำหรับเลขานุการประเมินฯ)
Type : Folder
16/7/2558 16:11:43
09- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
Type : Folder
22/7/2558 11:56:42
10- รายงานประจำปี
Type : Folder
25/12/2558 15:31:27
11- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
Type : Folder
24/12/2558 14:47:15
12- รายงานการประเมินตนเอง ประกันคุณภาพภายใน (IQA)
Type : Folder
26/12/2558 15:53:04
13- การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4)
Type : Folder
1/4/2559 17:02:35
14- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
Type : Folder
1/4/2559 9:51:03
15- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS
Type : Folder
8/11/2562 11:15:05
16- ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA
Type : Folder
29/6/2559 11:38:08
17- CHE QA Online
Type : Folder
5/7/2560 11:22:28
18-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
Type : Folder
25/7/2562 16:21:41
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Type : Folder
9/1/2557 15:05:04
คณะกรรมการผลักดัน การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
คณะกรรมการผลักดัน และจัดทำ SAR
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
Type : Folder
24/5/2562 16:27:18
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
Type : Folder
24/5/2562 16:25:26
ตาราง IQA สายสนับสนุน
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
ตารางค่าคะแนน IQA
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
รายงานทางการเงินสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
รูปงาน ทปอ.
Type : Folder
1/2/2559 11:06:01
วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน
Type : Folder
9/1/2557 15:05:30
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Type : Folder
26/8/2563 15:58:58
เอกสารประกอบการอบรม
Type : Folder
17/9/2562 9:46:48
เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพภายนอก
Type : Folder
9/1/2557 15:05:04
เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพภายใน
Type : Folder
9/1/2557 15:05:04
เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน
Type : Folder
9/1/2557 15:05:16
ประกาศอัตราค่าตอบแทน ระดับหลักสูตร ลว 9 กรกฏาคม 2558
Type : pdf
10/7/2558 12:06:26
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (ปีการศึกษา 2553)
Type : pdf
21/11/2557 11:40:28
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (ปีการศึกษา 2553)
Type : pdf
21/11/2557 11:44:49