File NameDate ModifyStatus
00 งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (บริหารความเสี่ยง) (Tel. 3313)
Type : Folder
14/3/2566 15:57:00
00- เอกสารเว็ปไซต์สำนักงาน
Type : Folder
25/7/2559 15:31:39
01- โครงการ / อบรม / สัมมนา / บรรยายพิเศษ
Type : Folder
6/2/2558 16:18:18
02- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
Type : Folder
9/2/2558 16:23:50
03- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
Type : Folder
18/3/2559 10:51:45
04- template SAR หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
Type : Folder
12/6/2558 10:04:30
05- template SAR ส่วนงาน/หน่วยงานสนับสนุน
Type : Folder
6/10/2565 10:13:53
06- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
Type : Folder
12/6/2558 10:03:54
07- คำสั่ง/ประกาศ
Type : Folder
28/4/2559 15:00:31
08- เอกสารการประเมิน (สำหรับเลขานุการประเมินฯ)
Type : Folder
2/6/2565 15:37:16
09- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
Type : Folder
22/7/2558 11:56:42
10- รายงานประจำปี
Type : Folder
2/6/2565 15:37:19
11- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
Type : Folder
2/6/2565 15:26:31
12- รายงานการประเมินตนเอง ประกันคุณภาพภายใน (IQA)
Type : Folder
2/6/2565 15:26:51
13- การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4)
Type : Folder
1/4/2559 17:02:35
14- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
Type : Folder
1/4/2559 9:51:03
15- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS
Type : Folder
8/11/2562 11:15:05
16- ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA
Type : Folder
29/6/2559 11:38:08
17- CHE QA Online
Type : Folder
5/7/2560 11:22:28
19-สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Type : Folder
2/6/2565 15:35:53
20-กระทรวงการอุดมศึกษา (อว.)
Type : Folder
2/8/2565 14:15:36
99-เอกสารประกอบการประชุม
Type : Folder
20/2/2567 22:14:59
EQA-การประเมินคุณภาพภายนอก-2567
Type : Folder
20/3/2567 11:52:34
กองพัฒนาคุณภาพ
Type : Folder
16/8/2565 11:29:17
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Type : Folder
2/6/2565 15:30:45
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
Type : Folder
24/5/2562 16:25:26
ตาราง IQA สายสนับสนุน
Type : Folder
2/6/2565 15:35:11
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
Type : Folder
26/5/2566 10:21:47
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก
Type : Folder
2/6/2565 15:32:22