กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
01- โครงการ / อบรม / สัมมนา / บรรยายพิเศษ
02- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
03- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
04- template SAR หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
05- template SAR ส่วนงาน/หน่วยงานสนับสนุน
06- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
07- คำสั่ง/ประกาศ
09- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
13- การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4)
14- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
15- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS
16- ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA
17- CHE QA Online
20-กระทรวงการอุดมศึกษา (อว.)
3313 งานมาตรฐานการควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง
กองพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Quality Development , University Office , Maejo University

เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3310-3
หมายเลขโทรสาร 0-5387-3310
E-mail : OQES.MJU@gmail.com