กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปี 2557 ของสำนักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 22 – 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2557

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ                                  ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์อาคม  กาญจนประโชติ                                 กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร                                       กรรมการ 

4. นายทรงเกียรติ  ปานพันธ์โพธิ์                                              เลขานุการ

โดยในรอบประเมินนี้ สำนักงานอธิการบดี มีพัฒนาการที่เด่นชัดในส่วนของการลดรายจ่าย โดยมี
การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์ โดยกองคลังเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทุกประเภทของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ในด้านการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ภาพที่สะท้อนจากผู้ใช้บริการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม สำนักฯยังสามารถพัฒนาการให้บริการให้ดีกว่าเดิมได้ เพราะ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการยังไม่บรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นผลการประเมินความสุขของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ยังไม่บรรลุเป้าหมายเช่นกัน ซึ่งทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความสุขของบุคลากรเป็นตัวชี้วัด สองตัวที่จะทำให้สำนักฯ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้

        ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557   จำนวน  16  ตัวบ่งชี้   ได้ผลประเมินรวมในระดับ "ดีมาก" (ค่าเฉลี่ย 4.66) 

1.   กระบวนการพัฒนาแผน   ผลประเมิน 5 คะแนน

2.   ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    ผลประเมิน 4 คะแนน

3.   ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน     ผลประเมิน  5  คะแนน

4.   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้     ผลประเมิน  5  คะแนน

5.   ระบบบริหารความเสี่ยง     ผลประเมิน  5  คะแนน

6.   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      ผลประเมิน  4  คะแนน

7.   ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนัก      ผลประเมิน  3.97 คะแนน

8. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน   ผลประเมิน  3.62  คะแนน

9.   ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์    ผลประเมิน  5  คะแนน

10.   ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์   ผลประเมิน   5  คะแนน

11. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา   ผลประเมิน   5  คะแนน

12.  ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร     ผลประเมิน  5  คะแนน

13.  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม นักศึกษา    ผลประเมิน  5  คะแนน

14.  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ผลประเมิน  5  คะแนน

15.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    ผลประเมิน  5  คะแนน

16.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    ผลประเมิน  4  คะแนน

ปรับปรุงข้อมูล : 23/12/2557 16:31:33     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 740

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กลุ่มที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9-11-2566
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มที่ 3 กองคลัง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองตรวจสอบภายใน และกองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธาน 2. ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ กรรมการ 3. นางศรีกุล นันทะชมภู กรรมการ 4. นายอัศวเทพ คันชิง เลขานุการ
9 พฤศจิกายน 2566     |      473
กลุ่มที่ 2 การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มที่ 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกฏหมาย และกองเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมสารภี80 ปี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธาน 2. ผศ.ดร.สนิท สิทธิ          กรรมการ 3. นางศรีกุล นันทะชมภู      กรรมการ 4. นายอัศวเทพ คันชิง        เลขานุการ
8 พฤศจิกายน 2566     |      34