กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปี 2558 ของสำนักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 21– 22  ธันวาคม  2558

1. รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ                ประธานกรรมการ

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ       กรรมการ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหมj

3.  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์         กรรมการ

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4.  นางอริศรา สิงห์ปัน                                  เลขานุการ

     สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     โดยในรอบประเมินนี้ สํานักงานอธิการบดีมีพัฒนาการที่เด่นชัดในส่วนของผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีระดับกอง ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการบริหารงานในแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา

     ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558  จำนวน 12 ตัวบ่งชี้  ได้ผลประเมินรวมในระดับ "ดี" (ค่าเฉลี่ย 3.99) 

1.กระบวนการพัฒนาแผน   ผลประเมิน 5 คะแนน

2.ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    ผลประเมิน 2 คะแนน

3.ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน     ผลประเมิน  4  คะแนน

4.การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้     ผลประเมิน  3  คะแนน

5.ระบบบริหารความเสี่ยง     ผลประเมิน  5  คะแนน

6.ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      ผลประเมิน  5  คะแนน

7. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน   ผลประเมิน  3.90  คะแนน

8. ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับ       เอกลักษณ์ ผลประเมิน 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 9-12 ใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557

9. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี    ผลประเมิน   5  คะแนน

10. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผลประเมิน  3  คะแนน

11. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลประเมิน  4  คะแนน

12. การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับ ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ            เอกลักษณ์ของสถาบัน          ผลประเมิน  5  คะแนน

ปรับปรุงข้อมูล : 24/12/2558 22:38:15     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 13418

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กลุ่มที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9-11-2566
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มที่ 3 กองคลัง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองตรวจสอบภายใน และกองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธาน 2. ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ กรรมการ 3. นางศรีกุล นันทะชมภู กรรมการ 4. นายอัศวเทพ คันชิง เลขานุการ
9 พฤศจิกายน 2566     |      473
กลุ่มที่ 2 การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มที่ 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกฏหมาย และกองเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมสารภี80 ปี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธาน 2. ผศ.ดร.สนิท สิทธิ          กรรมการ 3. นางศรีกุล นันทะชมภู      กรรมการ 4. นายอัศวเทพ คันชิง        เลขานุการ
8 พฤศจิกายน 2566     |      35