Name
01- โครงการ / อบรม / สัมมนา / บรรยายพิเศษ
02- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
03- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
04- template SAR หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
05- การประกันคุณภาพภายใน-หน่วยงานสนับสนุน
06- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
07- คำสั่ง/ประกาศ
08- เอกสารการประเมิน (สำหรับเลขานุการประเมินฯ)
09- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
10- รายงานประจำปี
11- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
12- รายงานการประเมินตนเอง ประกันคุณภาพภายใน (IQA)
13- การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4)
14- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
15- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS
16- ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA
17- CHE QA Online
18-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
19-สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการผลักดัน การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการผลักดัน และจัดทำ SAR
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตาราง IQA สายสนับสนุน
ตารางค่าคะแนน IQA
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก
รายงานทางการเงินสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รูปงาน ทปอ.
วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพภายนอก
เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพภายใน
ประกาศอัตราค่าตอบแทน ระดับหลักสูตร ลว 9 กรกฏาคม 2558