1. ผู้อำนวยการสำนักงาน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
Tel. 0-5387-3038 , E-mail fookul@mju.ac.th

2. งานบริหารและธุรการ

บุคลากรงานอำนวยการ
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
Tel. 3039 , E-mail wantinee@mju.ac.th

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3312 , E-mail judarad@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3312 , E-mail atsavathep_kc@mju.ac.th

4. งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

บุคลากรงานมาตรฐานการควบคุมภายใน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 053873313 , E-mail nuangrutai@mju.ac.th

5. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

บุคลากรงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานหัวหน้างาน
Tel. , E-mail nittaya_j@mju.ac.th