กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

แบบรายงานระดับคณะ
CUPT-QMS ปี 2562


สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
โดย รศ.ดร.กัญคดา  อนุวงศ์ 


Clear LOs

สร้าง LOs

OBE

AUN v.4
แขนงวิชา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการ กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการ กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร้านเฮือนไม้ 2020 ต. สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เป็นประธานในการจัดโครงการ และ ผู้ช่่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ (ร่าง) เป็นให้การดำเนินงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (25 พฤศจิกายน 2563)
25 พฤศจิกายน 2563         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง และทีมงาน จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA        และในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตรและการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว# AUN-QA MJU
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines (12-14 พฤศจิกายน 2563)
12 - 14 พฤศจิกายน 2563     กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelinesณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว     ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline ต่อไป# CUPT-QMS# Maejo University Chumporn Campus
26 พฤศจิกายน 2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 (26-27 กันยายน 2563)
26-27 กันยายน 2563        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS โดยมี รศ.จันทนี เพชรานนท์ (ม.พะเยา) เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมด้วย รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัสผศ.โสภณ ฟองเพชร และ ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ (ม.แม่โจ้) ร่วมเป็นคณะกรรมการ        ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้รับผิดชอบ Criteria เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพรวมอยู่ในระดับ 2 Inadequate and Improvement is Necessary# CUPT-QMS : Maejo University
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน (31 กรกฎาคม 2563)
31 กรกฎาคม 2563กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน และสามารถวิเคราะห์กระบวนการและ Gap analysis เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน# การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน# วิถี QA  # ก้าวไปด้วยกัน
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines (9-10 กรกฎาคม 2563)
9-10 กรกฎาคม 2563กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline และพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการประเมินตามแนว CUPT-QMS Guideline ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน # CUPT-QMS Guidelines# ก้าวไปด้วยกัน
26 พฤศจิกายน 2563
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลประเมินได้ในระดับ "ดี" (ค่าเฉลี่ย 3.99)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปี 2558 ของสำนักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 21– 22  ธันวาคม  25581. รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ                ประธานกรรมการ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ       กรรมการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหมj3.  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์         กรรมการ     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้4.  นางอริศรา สิงห์ปัน                                  เลขานุการ     สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้     โดยในรอบประเมินนี้ สํานักงานอธิการบดีมีพัฒนาการที่เด่นชัดในส่วนของผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีระดับกอง ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการบริหารงานในแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา     ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558  จำนวน 12 ตัวบ่งชี้  ได้ผลประเมินรวมในระดับ "ดี" (ค่าเฉลี่ย 3.99)1.กระบวนการพัฒนาแผน   ผลประเมิน 5 คะแนน2.ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    ผลประเมิน 2 คะแนน3.ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน     ผลประเมิน  4  คะแนน4.การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้     ผลประเมิน  3  คะแนน5.ระบบบริหารความเสี่ยง     ผลประเมิน  5  คะแนน6.ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      ผลประเมิน  5  คะแนน7. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน   ผลประเมิน  3.90  คะแนน8. ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับ       เอกลักษณ์ ผลประเมิน 3 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 9-12 ใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 25579. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ผลประเมิน   5  คะแนน10. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลประเมิน  3  คะแนน11. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลประเมิน  4  คะแนน12. การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับ ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ            เอกลักษณ์ของสถาบัน          ผลประเมิน  5  คะแนน
24 ธันวาคม 2558
ตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 จาก สกอ. ในวันจันทร์ที่ 15 - วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (ประธาน) รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ และ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ (กรรมการ) นายเมธัส บรรเทิงสุข นายธีระพล บรรเทิงสุข และ นางวราภรณ์ ฟูกุล (เลขานุการ)           ในการตรวจ ติดตามฯ ดังกล่าว จะมีการตรวจสอ SAR หลักฐานอ้างอิง ผ่านระบบ e-manage ของมหาวิทยาลัย และระบบ CHEQA online ของ สกอ. มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ชุมชน มีการเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เช่น คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณะสัตวศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสารสนเทศฯ สำนักฟาร์ม สำนักหอสมุด และอาคารเรียนรวม เป็นต้น          ทั้งนี้ ผลการตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ปีการศึกษา 2556 มีดังต่อไปนี้           องค์ประกอบที่ 1          ผลคะแนน5.00           องค์ประกอบที่ 2          ผลคะแนน3.93           องค์ประกอบที่ 3          ผลคะแนน 5.00           องค์ประกอบที่ 4          ผลคะแนน3.65           องค์ประกอบที่ 5          ผลคะแนน5.00           องค์ประกอบที่ 6          ผลคะแนน5.00           องค์ประกอบที่ 7          ผลคะแนน4.62           องค์ประกอบที่ 8          ผลคะแนน 5.00           องค์ประกอบที่ 9          ผลคะแนน4.00           และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ   4.32
18 กันยายน 2557
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้