กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
กองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU BIG cleaning day ประจำปี 2566
2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU BIG cleaning day ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตามความเหมาะสมของแต่ละปี โดยจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้มีการปรับสภาพแวดล้อม การทําความสะอาดสถานที่ทํางานและบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เหมาะสม และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานต่อไป
4 มิถุนายน 2566     |      14
กองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
3 มิถุนายน 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานกองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4 มิถุนายน 2566     |      22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมหารือกับผู้ประเมิน AUN-QA ASEAN เพื่อเตรียมพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
12 พฤษภาคม 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติต้อนรับผู้ประเมินจาก ASEAN University Network (AUN) ได้แก่ Mr. Johnson Ong Chee Bin : Founder & Principal Consultant of Educational Quality International (AUN-QA Expert and Lead Assessor) และ Dr. Evangeline P. Bautista, Ph D. : Vice President for Academic Development, Far Eastern University, Philippines (AUN- QA Lead Assessor) ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ขึ้นทะเบียน AUN-QA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมนี้ ได้มีการนำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการให้ความรู้และนำเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชกัญชาของมหาวิทยาลัย และ (2) สำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักหอสมุด ในการนำเยี่ยมชมสถานที่และการให้บริการของสำนักหอสมุดอีกด้วย
12 พฤษภาคม 2566     |      53
โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QMS Guidelines
8 พฤษภาคม 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QMS Guidelines โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ สาระสำคัญ และเจตนารมณ์ของเกณฑ์ CUPT-QMS ตลอดจนความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กร (OP) และสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์ CUPT-QMS ไปพัฒนาการดำเนินงานหรือการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความกรุณาเป็นวิทยากรในการสัมมนาและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงานคณบดี/กอง-ฝ่าย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ Criteria เข้าร่วมสัมมนาและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผ่านทาง ZOOM Meeting# CUPT-QMS Guideline# Maejo University#คนคุณภาพ
9 พฤษภาคม 2566     |      41
แผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา (แม่โจ้-ชุมพร)
กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการตามแผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่ 28 - 29  มีนาคม  2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์ AUN-QA Version4.0 ระดับหลักสูตร และเกณฑ์CUPT-QMSระดับคณะ/สถาบัน โดยสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ อีกทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
5 เมษายน 2566     |      39
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คน IT พบคน QA”
5 เมษายน 2566กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คน IT พบคน QA”  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทั้งในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับรู้ รับทราบแหล่งข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล ผู้ออกแบบระบบข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลได้มีการสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อแนะนำไปพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั้งทางออนไลน์และ ณ ที่ตั้ง
5 เมษายน 2566     |      77
แผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา (แม่โจ้-แพร่ฯ)
กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการตามแผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่ 2 – 3  มีนาคม  2566 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร และเกณฑ์ CUPT-QMS ระดับคณะ/สถาบัน โดยสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ อีกทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
14 มีนาคม 2566     |      52
โครงการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร
23 กุมภาพันธ์  2566กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน  SAR ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกันในแต่ละ Criterion และได้ผู้รับผิดชอบในการเขียน SAR ในแต่ละ Criterion ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วมครอบคลุมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
24 กุมภาพันธ์ 2566     |      67
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA
16 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ตลอดจนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพให้การต้อนรับ
16 กุมภาพันธ์ 2566     |      59
ทั้งหมด 18 หน้า