กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ AUN-ICT ครั้งที่ 3
9 - 10 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพ นำโดย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ พร้อมด้วย หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และ หัวหน้าติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กองพัฒนาคุณภาพ รวมถึง หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on the Quality Standardization in University’s ICT System and Management (AUN-ICT)” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การประชุมฯ ครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาในมุมมองเชิงปฏิบัติของการดำเนินการมาตรฐานคุณภาพของระบบ ICT ที่สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถด้านเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม โดยนำมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภูมิภาคอาเซียนมาสานต่องานมาตรฐานคุณภาพครบวงจรระดับภูมิภาค ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ประเทศไทย เข้าร่วมจำนวน 55 คน# AUN-ICT # ASEAN University Network
9 พฤษภาคม 2567     |      67
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พค.2567
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 5 แบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ในหัวข้อ Measurement , Analysis , and Knowledge Management and Results ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยออนไลน์ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม#EdPEx#DQDMJU
8 พฤษภาคม 2567     |      53
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implement and GAP Analysis
วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implement and GAP Analysis เพื่อเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ รก.ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรม work shop ซึ่งมีผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จำนวน 140 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิตติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์(ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ รก.ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งเป็นระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน ระดับสากล เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome-based Education) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ้ในเกณฑ์ AUN-QA นำกรอบแนวคิดของเกณฑ์ AUN-QA V.4 ไปพัฒนาศักยภาพของหลักสูตร ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นสอดคล้องกันระหว่าง PLOs โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล อีกทั้งยังเป็นการทบทวนแนวทางการนำเสนอ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางของ AUN-QA ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญหลักที่จะผลักดันการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและก้าวสู่ความเป็นนานาชาติได้”
29 เมษายน 2567     |      77
โครงการทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Review and Calibration for MJU Assessor's)
กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Review and Calibration for MJU Assessor's) ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการอรบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งมีผู้ประเมินระดับหลักสูตร สนใจเข้าร่วมโครงการ 66 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถด้านการประกันคุณภาพเป็นอย่างดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันต์สันต์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ประเมินหลักสูตร AUN-QA Assessor Lead Assessor ระดับอาเซียน ASEAN University Network-Quality Assurance AUN-QA
29 เมษายน 2567     |      93
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ.
วันที่ 3 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ประธานกรรมการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. เป็นองค์การมหาชนที่ให้บริการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับการประเมินทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้านคุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ด้านคุณภาพงานวิจัย ผลของการบริการวิชาการ และผลของการประกันคุณภาพภายใน เป็นการนำเสนอผลด้วยวาจา โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทาง สมศ.อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป
10 เมษายน 2567     |      91
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 3 แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ Strategy and Result
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ EDPEx ครั้งที่ 3 แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoomในหัวข้อ Strategy and Result ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด ออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดย สำนักงานผลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
12 มีนาคม 2567     |      239
การประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 2 : หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
8 กุมภาพันธ์ 2567กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 2 : หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      210
โครงการสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับ ปี 2566-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OPและ Overview) ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับ ปี 2566-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OPและ Overview) ครั้งที่ 1 ใันวันพุธที่10 มกราคม 2667เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 80(คน)และมีระบบออนไลน์ให้กับ แม่โจ้-แพร่ และ แม่โจ้ -ชุมพร ด้วย โดยการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา
11 มกราคม 2567     |      303
การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 สำนักงานมหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินจำนวน 4 ท่านดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล กรรมการ 3.นางอริศรา สิงห์ปัน กรรมการ 4.นายอัศวเทพ คันชิง เลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินโดยการตรวจรายงานการประเมินตนเอง และการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จากหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย
15 ธันวาคม 2566     |      18200
ทั้งหมด 20 หน้า