ประวัติความเป็นมา

ประวัติกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 

          "สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา" ได้จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2545  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบและกลไกในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
ทั้งในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
          การปฏิรูปข้าราชการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ทำให้ทุกหน่วยงานทั้งในภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
ต้องมีการปรับตัวและกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน   ดังนั้นงาน 3 ด้านที่จะช่วยให้การดำเนินการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพก็คือ 
          1) การประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นหนักให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อสังคม  
          2) การทำมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพภายในที่เป็นเครื่องมือด้านการจัดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
          3) การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
จะช่วยทำให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นแนวหน้าระดับสากล และมีความเป็นอิสระทางวิชาการได้อย่างแท้จริง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 โดยกำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และมีการทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ทำหน้าที่ประเมินในทุก ๆ 5 ปี  สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีการดำเนินการที่บุคลากรทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือ และสนับสนุนปฏิบัติตามระบบและกลไก
การดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น และพัฒนาระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา