กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 จาก สกอ. ในวันจันทร์ที่ 15 - วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (ประธาน) รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ และ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ (กรรมการ) นายเมธัส บรรเทิงสุข นายธีระพล บรรเทิงสุข และ นางวราภรณ์ ฟูกุล (เลขานุการ)

          ในการตรวจ ติดตามฯ ดังกล่าว จะมีการตรวจสอ SAR หลักฐานอ้างอิง ผ่านระบบ e-manage ของมหาวิทยาลัย และระบบ CHEQA online ของ สกอ. มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ชุมชน มีการเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เช่น คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณะสัตวศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสารสนเทศฯ สำนักฟาร์ม สำนักหอสมุด และอาคารเรียนรวม เป็นต้น

          ทั้งนี้ ผลการตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ปีการศึกษา 2556 มีดังต่อไปนี้
          องค์ประกอบที่ 1          ผลคะแนน          5.00 
          องค์ประกอบที่ 2          ผลคะแนน          3.93
          องค์ประกอบที่ 3          ผลคะแนน          5.00
          องค์ประกอบที่ 4          ผลคะแนน          3.65
          องค์ประกอบที่ 5          ผลคะแนน          5.00
          องค์ประกอบที่ 6          ผลคะแนน          5.00
          องค์ประกอบที่ 7          ผลคะแนน          4.62
          องค์ประกอบที่ 8          ผลคะแนน          5.00
          องค์ประกอบที่ 9          ผลคะแนน          4.00
          และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ   4.32

 

       

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2557 9:45:21     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1357

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU BIG cleaning day ประจำปี 2566
2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU BIG cleaning day ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตามความเหมาะสมของแต่ละปี โดยจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้มีการปรับสภาพแวดล้อม การทําความสะอาดสถานที่ทํางานและบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เหมาะสม และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานต่อไป
4 มิถุนายน 2566     |      14
กองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
3 มิถุนายน 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานกองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4 มิถุนายน 2566     |      22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมหารือกับผู้ประเมิน AUN-QA ASEAN เพื่อเตรียมพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
12 พฤษภาคม 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติต้อนรับผู้ประเมินจาก ASEAN University Network (AUN) ได้แก่ Mr. Johnson Ong Chee Bin : Founder & Principal Consultant of Educational Quality International (AUN-QA Expert and Lead Assessor) และ Dr. Evangeline P. Bautista, Ph D. : Vice President for Academic Development, Far Eastern University, Philippines (AUN- QA Lead Assessor) ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ขึ้นทะเบียน AUN-QA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมนี้ ได้มีการนำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการให้ความรู้และนำเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชกัญชาของมหาวิทยาลัย และ (2) สำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักหอสมุด ในการนำเยี่ยมชมสถานที่และการให้บริการของสำนักหอสมุดอีกด้วย
12 พฤษภาคม 2566     |      53
โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QMS Guidelines
8 พฤษภาคม 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QMS Guidelines โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ สาระสำคัญ และเจตนารมณ์ของเกณฑ์ CUPT-QMS ตลอดจนความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กร (OP) และสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์ CUPT-QMS ไปพัฒนาการดำเนินงานหรือการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความกรุณาเป็นวิทยากรในการสัมมนาและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงานคณบดี/กอง-ฝ่าย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ Criteria เข้าร่วมสัมมนาและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผ่านทาง ZOOM Meeting# CUPT-QMS Guideline# Maejo University#คนคุณภาพ
9 พฤษภาคม 2566     |      40