Name
คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง : ระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๔
คู่มือควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
คู่มือจัดทำการควบคุมภายใน งปม 2562.pdf
คู่มือจัดทำบริหารความเสี่ยง งปม 2562.pdf
คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2553