กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

  สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขึ้นใหม่เพื่อใช้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานใหม่ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเร่งสร้างรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้สามารถเขียนรายงานผลการดำเนินงานของตนได้อย่างถูกต้อง มีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นว่าวิธีการถ่ายทอดการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้รับผิดชอบได้อย่างก้าวกระโดดคือ การเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 เป็นการประเมินคุณภาพที่มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใหม่เกือบทั้งสิ้น กิจกรรมในโครงการฯ มีความจำเป็นต้องลงรายละเอียด ใช้เวลาในการเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนรายงานจากหน่วยงานที่กลุ่มคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จึงได้แบ่งเวลาดำเนินการไว้ 3 วัน วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2558 สำหรับการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และ 1 วันสำหรับการเรียนรู้ระดับคณะ/สถาบัน

ปรับปรุงข้อมูล : 30/9/2558 9:42:10     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 690

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กลุ่มที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9-11-2566
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มที่ 3 กองคลัง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองตรวจสอบภายใน และกองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธาน 2. ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ กรรมการ 3. นางศรีกุล นันทะชมภู กรรมการ 4. นายอัศวเทพ คันชิง เลขานุการ
9 พฤศจิกายน 2566     |      473
กลุ่มที่ 2 การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มที่ 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกฏหมาย และกองเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมสารภี80 ปี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธาน 2. ผศ.ดร.สนิท สิทธิ          กรรมการ 3. นางศรีกุล นันทะชมภู      กรรมการ 4. นายอัศวเทพ คันชิง        เลขานุการ
8 พฤศจิกายน 2566     |      35