กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการตามแผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่ 2 – 3  มีนาคม  2566 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร และเกณฑ์ CUPT-QMS ระดับคณะ/สถาบัน โดยสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ อีกทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2566 14:54:12     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 117

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบรืหารจัดการละจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องคำออน ร้านสายปิง เรสเตอรองค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี รองอธิการบดี รองศาสตรจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ เข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของกองพัฒนาคุณภาพ โดยการจัดทำแผนครั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้แผนการปฏิบัติประจำปีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างครบถ้วน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567
19 กันยายน 2566     |      14
โครงการอบรมความเสี่ยงแบบบูรณาการกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยมี ผศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน ซึ่งกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โอกาสนี้รับเกียรติจาก คุณอำไพ สุทธิบริหารกุล ASEAN CPA เป็นวิทยากรบรรยาย ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ให้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึงมีการระดมความคิดในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย
16 กันยายน 2566     |      40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี (มจพ.) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี (ม.พะเยา) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง (ม.แม่โจ้) และ อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (ม.แม่โจ้) ในการเข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline ที่ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นแนวทางในการนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลการดำเนินการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน โดย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับคะแนนประเมินในระดับ 4 : Adequate as Expected ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ จะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ต่อไป
23 สิงหาคม 2566     |      42