กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
8 พฤษภาคม 2566
กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QMS Guidelines โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ สาระสำคัญ และเจตนารมณ์ของเกณฑ์ CUPT-QMS ตลอดจนความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กร (OP) และสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์ CUPT-QMS ไปพัฒนาการดำเนินงานหรือการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความกรุณาเป็นวิทยากรในการสัมมนาและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงานคณบดี/กอง-ฝ่าย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ Criteria เข้าร่วมสัมมนาและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผ่านทาง ZOOM Meeting
# CUPT-QMS Guideline
# Maejo University
ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2566 11:26:28     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 204

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 2 : หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
8 กุมภาพันธ์ 2567กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 2 : หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      79
โครงการสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับ ปี 2566-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OPและ Overview) ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับ ปี 2566-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OPและ Overview) ครั้งที่ 1 ใันวันพุธที่10 มกราคม 2667เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 80(คน)และมีระบบออนไลน์ให้กับ แม่โจ้-แพร่ และ แม่โจ้ -ชุมพร ด้วย โดยการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา
11 มกราคม 2567     |      183
การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 สำนักงานมหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินจำนวน 4 ท่านดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล กรรมการ 3.นางอริศรา สิงห์ปัน กรรมการ 4.นายอัศวเทพ คันชิง เลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินโดยการตรวจรายงานการประเมินตนเอง และการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จากหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย
15 ธันวาคม 2566     |      18134