กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

12 พฤษภาคม 2566

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติต้อนรับผู้ประเมินจาก ASEAN University Network (AUN) ได้แก่ Mr. Johnson Ong Chee Bin : Founder & Principal Consultant of Educational Quality International (AUN-QA Expert and Lead Assessor) และ Dr. Evangeline P. Bautista, Ph D. : Vice President for Academic Development, Far Eastern University, Philippines (AUN- QA Lead Assessor) ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ขึ้นทะเบียน AUN-QA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

พร้อมนี้ ได้มีการนำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการให้ความรู้และนำเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชกัญชาของมหาวิทยาลัย และ (2) สำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักหอสมุด ในการนำเยี่ยมชมสถานที่และการให้บริการของสำนักหอสมุดอีกด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 12/5/2566 15:51:04     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 427

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กลุ่มที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9-11-2566
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มที่ 3 กองคลัง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองตรวจสอบภายใน และกองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธาน 2. ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ กรรมการ 3. นางศรีกุล นันทะชมภู กรรมการ 4. นายอัศวเทพ คันชิง เลขานุการ
9 พฤศจิกายน 2566     |      527
กลุ่มที่ 2 การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 การประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มที่ 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกฏหมาย และกองเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมสารภี80 ปี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธาน 2. ผศ.ดร.สนิท สิทธิ          กรรมการ 3. นางศรีกุล นันทะชมภู      กรรมการ 4. นายอัศวเทพ คันชิง        เลขานุการ
8 พฤศจิกายน 2566     |      38