กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ EDPEx ครั้งที่ 3 แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

ในหัวข้อ Strategy and Result ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด ออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้

เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดย สำนักงานผลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ปรับปรุงข้อมูล : 12/3/2567 16:18:55     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 173

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ.
วันที่ 3 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ประธานกรรมการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. เป็นองค์การมหาชนที่ให้บริการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับการประเมินทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้านคุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ด้านคุณภาพงานวิจัย ผลของการบริการวิชาการ และผลของการประกันคุณภาพภายใน เป็นการนำเสนอผลด้วยวาจา โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทาง สมศ.อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป
10 เมษายน 2567     |      27
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 3 แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ Strategy and Result
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ EDPEx ครั้งที่ 3 แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoomในหัวข้อ Strategy and Result ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด ออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดย สำนักงานผลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
12 มีนาคม 2567     |      174