กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานหัวหน้างาน