กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานหัวหน้างาน