กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

ประวัติความเป็นมา

ประวัติกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้ง "สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา" ขึ้นตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2545  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบและกลไกในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น "กองพัฒนาคุณภาพ" ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน
 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คือ งานอำนวยการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
และงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 
        กองพัฒนาคุณภาพ มีภารกิจหลักในการสร้างระบบและกลไกในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการผลักดันให้การดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือ

 • ด้านคุณภาพการศึกษา : ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการศึกษาและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  ยังจะช่วยทำให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นแนวหน้าในระดับสากล มีความเป็นอิสระทางวิชาการอย่างแท้จริง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อสังคม
 • ด้านการจัดทำมาตรฐานระบบควบคุมภายใน : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี
  มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยจะช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยได้ 
 • ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน : การติดตาม ตรวจสอบ นับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
  และในส่วนของการประเมินผลการดำเนินงาน มุ่งหวังให้มีการนำผลการประเมินจากการดำเนินงานไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานได้
 • ด้านการบริหารจัดการ : เป็นการดำเนินงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภารกิจหลักทั้งหมดของกองให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและการให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ

พันธกิจ

พันธกิจ : 

 1. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Education Quality Development: EQD)
 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร (Organization Quality Development: OQD)
 3. จัดวางระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีระบบกลไกในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ 
 2. เพื่อให้มีระบบกลไกในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
 3. เพื่อให้มีระบบกลไกในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับนานาชาติ