กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
โครงการ AUNQA สัญจร 26-28 เมย 2564
โครงการ KM คน QA (13ส.ค.64)
โครงการAUNQA ชุมพร 29 เมย -1 พค 2564
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประเมิน AUN-QA (20 เม.ย.64)
โครงการสร้างความรู้ERP CHEQA 30 มีค 2564
โครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย 2564
โครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2564
โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุน (7 ต.ค. 64)
โครงการสัมมนาเกณฑ์ AUN-QA (26,28,30 เม.ย.64)
โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการประเมินส่วนงานสนับสนุน (10 ส.ค. 2564)
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรื่องผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ตามแนวทาง SERVQUAL (30 มิ.ย. 2564)
สรุปผลโครงการวิพากษ์ SAR ระดับมหาวิทยาลัย (ศ.2ก.ค.64).pdf

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Quality Development , University Office , Maejo University

เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3310-3
หมายเลขโทรสาร 0-5387-3310
E-mail : OQES.MJU@gmail.com