กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
01-คณะผลิตกรรมการเกษตร
02-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
03-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
04-คณะวิทยาศาสตร์
05-คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
06-คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
07-คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
08-คณะศิลปศาสตร์
09-คณะเศรษฐศาสตร์
10-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
11-คณะบริหารธุรกิจ
12-วิทยาลัยบริหารศาสตร์
13-วิทยาลัยพลังงานทดแทน
14-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
16-วิทยาลัยนานาชาติ

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Quality Development , University Office , Maejo University

เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3310-3
หมายเลขโทรสาร 0-5387-3310
E-mail : OQES.MJU@gmail.com