กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
01-โครงการ AUN-QA Sharing (19ม.ค.65)
02-โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA V.4.0 (21ม.ค.65)
03-โครงการ KPI 1.1 & CHE QA Online (4ก.พ.65)
04-AUN-QA : รู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์จริง (14ก.พ.65)
05-พัฒนาผู้ประเมินฯ AUN-QA Version 4.0 (27-29เม.ย.65)
06-โครงการชี้แจงคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ปี 2565 (4 และ 19 เม.ย. 2565)
07-โครงการพัฒนากระบวนการทำงานด้านประกันคุณภาพด้วย SIPOC Model (26 พ.ค. 2565)
08-โครงการพัฒนากระบวนการเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการ (16 มิ.ย. 65)
09 โครงการชี้แจ้งคู่มือและถ่ายทอดแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2022
10-โครงการ KM บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2565
11-โครงการทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT-QMS (29 มิ.ย. 65)
12-ประชุมชี้แจง CHE QA Online (6ก.ค.65)
13-โครงการพัฒนาการดำเนินงานตาม AFI (29 ก.ย. 65)
14-KM Sharing เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษา (5 พ.ค. 65)

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Quality Development , University Office , Maejo University

เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3310-3
หมายเลขโทรสาร 0-5387-3310
E-mail : OQES.MJU@gmail.com