กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
02-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (10มิ.ย.64).pdf
03-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (17มิ.ย.64).pdf
04-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (14มิ.ย.64).pdf
05-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (18มิ.ย.64).pdf
06-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (21พ.ค.64).pdf
07-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (11มิ.ย.64).pdf
08-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (18มิ.ย.64).pdf
09-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (21มิ.ย.64).pdf
10-วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (18มิ.ย.64).pdf
11-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (22มิ.ย.64).pdf

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Quality Development , University Office , Maejo University

เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3310-3
หมายเลขโทรสาร 0-5387-3310
E-mail : OQES.MJU@gmail.com