กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Internal Control System การบริหารควบคุมภายใน
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพ โดยงานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารควบคุมภายใน ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ณ ห้อง C302 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้พัฒนาระบบ คุณอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ ICS และคุณหนึ่งฤทัย บุญตวย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานมาตรฐานการควบคุมภายใน ร่วมอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งาน
26 กันยายน 2566     |      18
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบรืหารจัดการละจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องคำออน ร้านสายปิง เรสเตอรองค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี รองอธิการบดี รองศาสตรจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ เข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของกองพัฒนาคุณภาพ โดยการจัดทำแผนครั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้แผนการปฏิบัติประจำปีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างครบถ้วน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567
19 กันยายน 2566     |      21
โครงการอบรมความเสี่ยงแบบบูรณาการกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยมี ผศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน ซึ่งกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โอกาสนี้รับเกียรติจาก คุณอำไพ สุทธิบริหารกุล ASEAN CPA เป็นวิทยากรบรรยาย ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ให้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึงมีการระดมความคิดในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย
16 กันยายน 2566     |      48
มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี (มจพ.) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี (ม.พะเยา) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง (ม.แม่โจ้) และ อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (ม.แม่โจ้) ในการเข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline ที่ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นแนวทางในการนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลการดำเนินการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน โดย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับคะแนนประเมินในระดับ 4 : Adequate as Expected ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ จะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ต่อไป
23 สิงหาคม 2566     |      51
10 กค.2566 กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการวิพากษ์การรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับผู้บริหาร
กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา เป็นประธานและผู้วิพากษ์ SAR ร่วมกับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ให้ข้อมูลและผู้รับผิดชอบ Cri เพื่อนำข้อเสนอแนะในการวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง ไปแก้ไข เพื่อให้ได้ SAR ฉบับสมบูรณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 นี้
11 กรกฎาคม 2566     |      6887
กองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU BIG cleaning day ประจำปี 2566
2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU BIG cleaning day ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตามความเหมาะสมของแต่ละปี โดยจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้มีการปรับสภาพแวดล้อม การทําความสะอาดสถานที่ทํางานและบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เหมาะสม และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานต่อไป
4 มิถุนายน 2566     |      171
กองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
3 มิถุนายน 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานกองพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4 มิถุนายน 2566     |      358
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมหารือกับผู้ประเมิน AUN-QA ASEAN เพื่อเตรียมพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
12 พฤษภาคม 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติต้อนรับผู้ประเมินจาก ASEAN University Network (AUN) ได้แก่ Mr. Johnson Ong Chee Bin : Founder & Principal Consultant of Educational Quality International (AUN-QA Expert and Lead Assessor) และ Dr. Evangeline P. Bautista, Ph D. : Vice President for Academic Development, Far Eastern University, Philippines (AUN- QA Lead Assessor) ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ขึ้นทะเบียน AUN-QA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมนี้ ได้มีการนำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการให้ความรู้และนำเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชกัญชาของมหาวิทยาลัย และ (2) สำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักหอสมุด ในการนำเยี่ยมชมสถานที่และการให้บริการของสำนักหอสมุดอีกด้วย
12 พฤษภาคม 2566     |      400
โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QMS Guidelines
8 พฤษภาคม 2566กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QMS Guidelines โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ สาระสำคัญ และเจตนารมณ์ของเกณฑ์ CUPT-QMS ตลอดจนความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กร (OP) และสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์ CUPT-QMS ไปพัฒนาการดำเนินงานหรือการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความกรุณาเป็นวิทยากรในการสัมมนาและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงานคณบดี/กอง-ฝ่าย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ Criteria เข้าร่วมสัมมนาและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผ่านทาง ZOOM Meeting# CUPT-QMS Guideline# Maejo University#คนคุณภาพ
9 พฤษภาคม 2566     |      147
ทั้งหมด 19 หน้า