กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการ กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการ กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร้านเฮือนไม้ 2020 ต. สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เป็นประธานในการจัดโครงการ และ ผู้ช่่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ (ร่าง) เป็นให้การดำเนินงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 พฤศจิกายน 2565     |      31
ทั้งหมด 17 หน้า