กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development
แผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา (แม่โจ้-ชุมพร)
กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการตามแผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่ 28 - 29  มีนาคม  2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์ AUN-QA Version4.0 ระดับหลักสูตร และเกณฑ์CUPT-QMSระดับคณะ/สถาบัน โดยสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ อีกทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
5 เมษายน 2566     |      69
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คน IT พบคน QA”
5 เมษายน 2566กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คน IT พบคน QA”  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทั้งในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับรู้ รับทราบแหล่งข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล ผู้ออกแบบระบบข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลได้มีการสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อแนะนำไปพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั้งทางออนไลน์และ ณ ที่ตั้ง
5 เมษายน 2566     |      194
แผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา (แม่โจ้-แพร่ฯ)
กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการตามแผนงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่ 2 – 3  มีนาคม  2566 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร และเกณฑ์ CUPT-QMS ระดับคณะ/สถาบัน โดยสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ อีกทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
14 มีนาคม 2566     |      122
โครงการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร
23 กุมภาพันธ์  2566กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน  SAR ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกันในแต่ละ Criterion และได้ผู้รับผิดชอบในการเขียน SAR ในแต่ละ Criterion ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วมครอบคลุมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
24 กุมภาพันธ์ 2566     |      108
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA
16 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ตลอดจนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพให้การต้อนรับ
16 กุมภาพันธ์ 2566     |      138
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA
19 ธันวาคม 2565มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทีมงาน ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพให้การต้อนรับ
16 กุมภาพันธ์ 2566     |      274
โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการ กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการ กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร้านเฮือนไม้ 2020 ต. สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เป็นประธานในการจัดโครงการ และ ผู้ช่่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ (ร่าง) เป็นให้การดำเนินงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 พฤศจิกายน 2565     |      119
ทั้งหมด 19 หน้า