ระบบประเมินผลความพึงพอใจ
การใช้บริการเว็บไซด์

แบบรายงานระดับคณะ
CUPT-QMS ปี 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานบริหารและธุรการ
- การรับ-ส่งเอกสาร
- การจัดซื้อ-จัดจ้าง
- รายงานวันลาประจำเดือน
- การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- ขั้นตอนการรายงานผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการรายงานผลตามข้อเสนอแนะประกันคุณภาพฯ
- การลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการให้ข้อมูลด้านการวิจัย

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้