ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

แบบรายงานระดับคณะ
CUPT-QMS ปี 2562


สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
โดย รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ 


Clear LOs

สร้าง LOs

OBE

AUN v.4

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (25 พฤศจิกายน 2563)
25 พฤศจิกายน 2563         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง และทีมงาน จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA        และในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตรและการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว# AUN-QA MJU
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines (12-14 พฤศจิกายน 2563)
12 - 14 พฤศจิกายน 2563     กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelinesณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว     ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline ต่อไป# CUPT-QMS# Maejo University Chumporn Campus
26 พฤศจิกายน 2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 (26-27 กันยายน 2563)
26-27 กันยายน 2563        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS โดยมี รศ.จันทนี เพชรานนท์ (ม.พะเยา) เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมด้วย รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัสผศ.โสภณ ฟองเพชร และ ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ (ม.แม่โจ้) ร่วมเป็นคณะกรรมการ        ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้รับผิดชอบ Criteria เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพรวมอยู่ในระดับ 2 Inadequate and Improvement is Necessary# CUPT-QMS : Maejo University
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน (31 กรกฎาคม 2563)
31 กรกฎาคม 2563กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน และสามารถวิเคราะห์กระบวนการและ Gap analysis เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน# การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน# วิถี QA  # ก้าวไปด้วยกัน
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines (9-10 กรกฎาคม 2563)
9-10 กรกฎาคม 2563กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline และพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการประเมินตามแนว CUPT-QMS Guideline ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน # CUPT-QMS Guidelines# ก้าวไปด้วยกัน
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GAP Analysis : AUN-QA วันที่ 16-17 มกราคม 2563
กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP Analysis : AUN-QA ในวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น1 อาคารสมเด็จพระเทพฯโดยมีคณาจารย์และบุคลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน
24 มกราคม 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS วันที่ 9-10 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
โครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวัดความสำเร็จของงานของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ
กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใข้ในการวัดความสำเร็จของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 77 คน 
1 สิงหาคม 2562
โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ  ได้จัดโครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ในการกล่าวเปิดโครงการ
2 เมษายน 2562
โครงการพัฒนาองค์กร 3 หน่วยงาน (Academic Cluster Reposition) 14-15 มกราคม 2562 ณ ร้านอาหารอนาวิว
เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร 3 หน่วยงาน (Academic Cluster Reposition) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม
17 มกราคม 2562
สัญจรด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ธค 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์ รองอธิการบดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัญจรด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
3 ธันวาคม 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 20 กรกฏาคม 2561
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยงานมาตรฐานควบคุมภายใน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ แอทนาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม จำนวน 25 คน
24 กรกฎาคม 2561
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณาภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUn-QA ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทีคการ์เด้นท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย๋ประจำหลักสูตรเข้าร่วม จำนวน 42 คน ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก ข้าชการบำนาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรมและปฏิบัติ ในครั้งนี้
31 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AU์N - QA  ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชวลิต  วงษ์เอก จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว
16 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 6 ท่าน ซึ่งนอกจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารข้อมูลแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในทุกมิติ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ผู้แทนชุมชนและผู้ปกครอง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือสำนักประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับการประเมินในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอสรุปผลการประเมิน ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
8 กันยายน 2560
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN-QA ณ เดอะภาวนาเชียงใหม่ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 – 21  มิถุนายน 2560 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN-QA ณ เดอะภาวนาเชียงใหม่ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 123 คน โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Lead Assessor ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งในระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
30 มิถุนายน 2560
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) ระดับคณะ ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะบริหารธุรกิจ   คณะเศรษฐศาสตร์  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยบริหารศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์   คณะสารสนเทศฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน 
31 พฤษภาคม 2560
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) ระดับคณะ ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมฯ วิทยาลัยพลังงานฯ  คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์ฯ   คณะเทคโนโลยีการประมงฯ   คณะสถาปัตยฯ  เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน 
31 พฤษภาคม 2560
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะและ 4 สำนัก ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) ระดับคณะและ 4 สำนัก ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี สำนักวิจัยฯ สำนักบริหารฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน 
31 พฤษภาคม 2560
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิพากษ์กระบวนงานสำนักงานอธิการบดี ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิพากษ์กระบวนงานสำนักงานอธิการบดี ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง / ศูนย์ / สำนักงาน ของสำนักงานอธิการบดี บุคลากร เข้าร่วมโครงการ จำนวน40 คน 
31 พฤษภาคม 2560
ดูทั้งหมด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (25 พฤศจิกายน 2563)
25 พฤศจิกายน 2563         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง และทีมงาน จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA        และในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตรและการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว# AUN-QA MJU
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines (12-14 พฤศจิกายน 2563)
12 - 14 พฤศจิกายน 2563     กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelinesณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว     ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline ต่อไป# CUPT-QMS# Maejo University Chumporn Campus
26 พฤศจิกายน 2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 (26-27 กันยายน 2563)
26-27 กันยายน 2563        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS โดยมี รศ.จันทนี เพชรานนท์ (ม.พะเยา) เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมด้วย รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัสผศ.โสภณ ฟองเพชร และ ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ (ม.แม่โจ้) ร่วมเป็นคณะกรรมการ        ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้รับผิดชอบ Criteria เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพรวมอยู่ในระดับ 2 Inadequate and Improvement is Necessary# CUPT-QMS : Maejo University
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน (31 กรกฎาคม 2563)
31 กรกฎาคม 2563กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน และสามารถวิเคราะห์กระบวนการและ Gap analysis เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน# การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน# วิถี QA  # ก้าวไปด้วยกัน
26 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines (9-10 กรกฎาคม 2563)
9-10 กรกฎาคม 2563กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline และพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการประเมินตามแนว CUPT-QMS Guideline ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน # CUPT-QMS Guidelines# ก้าวไปด้วยกัน
26 พฤศจิกายน 2563
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลประเมินได้ในระดับ "ดี" (ค่าเฉลี่ย 3.99)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปี 2558 ของสำนักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 21– 22  ธันวาคม  25581. รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ                ประธานกรรมการ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ       กรรมการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหมj3.  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์         กรรมการ     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้4.  นางอริศรา สิงห์ปัน                                  เลขานุการ     สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้     โดยในรอบประเมินนี้ สํานักงานอธิการบดีมีพัฒนาการที่เด่นชัดในส่วนของผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีระดับกอง ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการบริหารงานในแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา     ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558  จำนวน 12 ตัวบ่งชี้  ได้ผลประเมินรวมในระดับ "ดี" (ค่าเฉลี่ย 3.99)1.กระบวนการพัฒนาแผน   ผลประเมิน 5 คะแนน2.ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    ผลประเมิน 2 คะแนน3.ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน     ผลประเมิน  4  คะแนน4.การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้     ผลประเมิน  3  คะแนน5.ระบบบริหารความเสี่ยง     ผลประเมิน  5  คะแนน6.ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      ผลประเมิน  5  คะแนน7. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน   ผลประเมิน  3.90  คะแนน8. ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับ       เอกลักษณ์ ผลประเมิน 3 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 9-12 ใช้ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 25579. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ผลประเมิน   5  คะแนน10. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลประเมิน  3  คะแนน11. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลประเมิน  4  คะแนน12. การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับ ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ            เอกลักษณ์ของสถาบัน          ผลประเมิน  5  คะแนน
24 ธันวาคม 2558
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 วันที่ 20 -21 กรกฏาคม 2558
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกจำนวน 2 ท่าน คือ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ และรศ.พิษณุ เจียวคุณ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาการภายใน รศ.เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 150 คน
30 กันยายน 2558
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ SAR Week
สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขึ้นใหม่เพื่อใช้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานใหม่ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเร่งสร้างรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้สามารถเขียนรายงานผลการดำเนินงานของตนได้อย่างถูกต้อง มีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นว่าวิธีการถ่ายทอดการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้รับผิดชอบได้อย่างก้าวกระโดดคือ การเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 เป็นการประเมินคุณภาพที่มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใหม่เกือบทั้งสิ้น กิจกรรมในโครงการฯ มีความจำเป็นต้องลงรายละเอียด ใช้เวลาในการเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนรายงานจากหน่วยงานที่กลุ่มคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จึงได้แบ่งเวลาดำเนินการไว้ 3 วัน วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2558 สำหรับการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และ 1 วันสำหรับการเรียนรู้ระดับคณะ/สถาบัน
30 กันยายน 2558
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน สำนักงานอธิการบดี
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานฯนางวราภรณ์ ฟูกุล และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน สำนักงานอธิการบดี ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
28 สิงหาคม 2558
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลประเมินได้ในระดับ "ดีมาก" (ค่าเฉลี่ย 4.66)
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปี 2557 ของสำนักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 22 – 23  ธันวาคม  พ.ศ. 25571. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ                                  ประธานกรรมการ2. รองศาสตราจารย์อาคม  กาญจนประโชติ                                 กรรมการ3. รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร                                       กรรมการ 4. นายทรงเกียรติ  ปานพันธ์โพธิ์                                              เลขานุการโดยในรอบประเมินนี้ สำนักงานอธิการบดี มีพัฒนาการที่เด่นชัดในส่วนของการลดรายจ่าย โดยมี การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์ โดยกองคลังเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทุกประเภทของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ในด้านการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ภาพที่สะท้อนจากผู้ใช้บริการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม สำนักฯยังสามารถพัฒนาการให้บริการให้ดีกว่าเดิมได้ เพราะ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการยังไม่บรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นผลการประเมินความสุขของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ยังไม่บรรลุเป้าหมายเช่นกัน ซึ่งทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความสุขของบุคลากรเป็นตัวชี้วัด สองตัวที่จะทำให้สำนักฯ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้        ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557   จำนวน  16  ตัวบ่งชี้   ได้ผลประเมินรวมในระดับ "ดีมาก" (ค่าเฉลี่ย 4.66) 1.   กระบวนการพัฒนาแผน   ผลประเมิน 5 คะแนน2.   ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    ผลประเมิน 4 คะแนน3.   ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน     ผลประเมิน  5  คะแนน4.   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้     ผลประเมิน  5  คะแนน5.   ระบบบริหารความเสี่ยง     ผลประเมิน  5  คะแนน6.   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      ผลประเมิน  4  คะแนน7.   ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนัก      ผลประเมิน  3.97 คะแนน8. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน   ผลประเมิน  3.62  คะแนน9.   ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์    ผลประเมิน  5  คะแนน10.   ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์   ผลประเมิน   5  คะแนน11. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา   ผลประเมิน   5  คะแนน12.  ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร     ผลประเมิน  5  คะแนน13.  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม นักศึกษา    ผลประเมิน  5  คะแนน14.  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ผลประเมิน  5  คะแนน15.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    ผลประเมิน  5  คะแนน16.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    ผลประเมิน  4  คะแนน
23 ธันวาคม 2557
ดูทั้งหมด
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นเจ้าภาพตักบาตรวันศุกร์สิ้นเดือน วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โดมแผ่พืชน์
26 กันยายน 2557
ตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 จาก สกอ. ในวันจันทร์ที่ 15 - วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (ประธาน) รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ และ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ (กรรมการ) นายเมธัส บรรเทิงสุข นายธีระพล บรรเทิงสุข และ นางวราภรณ์ ฟูกุล (เลขานุการ)           ในการตรวจ ติดตามฯ ดังกล่าว จะมีการตรวจสอ SAR หลักฐานอ้างอิง ผ่านระบบ e-manage ของมหาวิทยาลัย และระบบ CHEQA online ของ สกอ. มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ชุมชน มีการเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เช่น คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณะสัตวศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสารสนเทศฯ สำนักฟาร์ม สำนักหอสมุด และอาคารเรียนรวม เป็นต้น          ทั้งนี้ ผลการตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ปีการศึกษา 2556 มีดังต่อไปนี้           องค์ประกอบที่ 1          ผลคะแนน5.00           องค์ประกอบที่ 2          ผลคะแนน3.93           องค์ประกอบที่ 3          ผลคะแนน 5.00           องค์ประกอบที่ 4          ผลคะแนน3.65           องค์ประกอบที่ 5          ผลคะแนน5.00           องค์ประกอบที่ 6          ผลคะแนน5.00           องค์ประกอบที่ 7          ผลคะแนน4.62           องค์ประกอบที่ 8          ผลคะแนน 5.00           องค์ประกอบที่ 9          ผลคะแนน4.00           และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ   4.32
18 กันยายน 2557
เอกสารรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3
5 กุมภาพันธ์ 2556
ตางรางกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (ระดับคณะ/สำนัก)
ตารางกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ/สำนัก
3 กันยายน 2554
ตางรางกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (คณะกรรมการผลักดัน)
ตารางกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา  2553  สำหรับคณะกรรมการผลักดัน
2 กันยายน 2554
กำหนดการรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553
กำหนดการ
2 กุมภาพันธ์ 2554
ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้